Strefa Rodzica
  • CODZIENNIE JĘZYK ANGIELSKI
  • WŁASNA KUCHNIA
  • BOGATY PROGRAM ZAJĘĆ
  • KLUB MALUCHA, ŚRODA GODZ.17:00
  • OSTATNIE WOLNE MIEJSCE W GR. 3-LAT. I 4-LAT.

Wykorzystujemy innowacyjne metody edukacyjne oraz metody aktywizujące uwzględniające indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności przedszkolaków.

Wśród nich znajdują się m.in.:


Elementy Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona
– metoda jest nazywana również gimnastyką mózgu. Polega na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała. Ruch fizyczny i rozwój intelektu szczególnie silnie związane są ze sobą w dzieciństwie, a rozwój dziecka powinien kroczyć naturalną drogą, opierając się na naturalnych mechanizmach integracji myśli i ruchu. Zgodnie z metodą kinezjologii edukacyjnej za pomocą odpowiednich ruchów i dotyku stymuluje się poszczególne ośrodki oraz obszary mózgu, aktywizuje i tworzy nowe połączenia pomiędzy nimi i w ten sposób usprawnia ciało, uaktywnia układ nerwowy, rozładowuje napięcie mięśni, zwiększa energię życiową i poprawia zdolność człowieka do funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości.

Elementy pedagogiki zabawy Klanza – zabawa jest podstawową, najbardziej swobodną i naturalną formą aktywności dziecka. Pedagogika zabawy proponuje specjalnie organizowane przez nauczyciela działanie w grupie, które daje radość, uczy, bawi i wychowuje. Pedagogika zabawy łączy w sobie dwa elementy: zabawę i naukę. Szczególne znaczenie przypisuje się aktywnościom z wykorzystaniem chusty animacyjnej, która wpływa na wszechstronny rozwój dziecka w aspekcie indywidualnym i grupowym.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss -metoda opiera się na zapoznaniu dzieci z muzyką klasyczną, jazzową, folklorem różnych regionów. Polega na wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Celem metody Batti Strauss jest poznawanie przez dzieci utworów muzyki klasycznej poprzez tzw. aktywne słuchanie. Polega ono na wykonywaniu przez dzieci prostych układów rytmicznych do muzyki klasycznej.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Nadrzędnym celem tej metody jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia. Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze.

Edukacja Przez Ruch wg Doroty Dziamskiej - edukacja przez ruch jest sposobem prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym realizującym założenia integracji sensorycznej. Poprzez wspomaganie procesów zapamiętywania ułatwia uczenie się. System ten jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, a zakładając, iż poruszanie się odgrywa najbardziej znaczącą rolę w procesie uczenia się-system proponuje dzieciom poruszanie się w trakcie zajęć. Ma to wpływ na koncentrację, tempo pracy, umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Na proporcjonalnej i harmonijnej stymulacji każdej z tych sfer opiera się główna idea systemu, czyli KOŁO HOLIZMU, wywodząca się z poznawczej koncepcji rozwijającego się dziecka prof. Więckowskiego. Według niej dziecko ma konstruować swoją wiedzę na podstawie zdobytych doświadczeń, nauczyciel powinien tak kierować zdobywaniem tych doświadczeń, aby były one atrakcyjne, dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka i były nośnikiem potrzebnych informacji. Koło Holizmu w zakresie rozwoju poznawczego dziecka zakłada jego aktywność matematyczną, aktywność zbierania informacji, wiedzę, aktywność w komunikowaniu się, język i mowę. W obszarze rozwoju fizycznego : fizjologię, motorykę dużą, motorykę małą. W obszarze rozwoju emocjonalnego : emocje, uczucia, duchowość. W obszarze rozwoju społecznego zwraca się uwagę na układ dziecko-dorosły, dziecko-grupa, dziecko (jako indywidualna jednostka).